Pmg Unc Specimen

Francs

 • French Somaliland Djibouti, 1000 Francs 1946, P-20s Specimen Pmg Gem Unc 66
 • French West Africa 1000 Francs 1942 P-32s Specimen Pmg Gem Unc 66 Epq
 • French Guiana, 5000 Francs, 194749, 000 Specimen, Gem Unc-pmg66epq, P26s
 • Martinique 5000 Francs 1960 P-36s2 Pmg Unc 64 Specimen
 • Tahiti 1000 Francs 1940 P-15s Pmg Superb Gem Unc 67 Epq Specimen
 • #47885 New Caledonia, 1000 Francs, 1963, Specimen, Pmg Ch Unc 64, Km43s
 • Tunisiap-26s, 1000 Francs 1946 French Rule Specimen Pmg Gem Unc 66 Epq
 • Martinique 1942 1000 Francs Specimen P-21s Unc Pmg 64
 • Central African Republic, 5000 Francs, 00000 Specimen, 1974, Unc-pmg62, P3s
 • Luxembourg 50 Francs 1932 P-38s1 Pmg Gem Unc 66 Epq Specimen
 • Comoros 1000 Francs 1960-63 Specimen Pick-5s Gem Unc Pmg 66 Epq
 • Cameroun 1962, Specimen 1000 Francs, P12s, Pmg 66 Epq Gem Unc
 • Tt Pk 143sp 1959-61 France 50 Nouveaux Francs Specimen Proof Pmg 66 Epq Gem Unc