Pmg Unc Specimen

Libya

  • Libya, 1/2 Pound, 1963, 000000 Specimen, Superb Gem Unc-pmg67epq, P29s
  • Libya 1/2 Pound 1952 P-15ct Pmg Unc 64 Epq Color Trial Specimen
  • Libya, 10 Pounds, 1963 (ah1382), 000000 Specimen, Gem Unc-pmg66epq, P27s
  • Libya, 5 Pounds, 1955 (nd1958), 000000 Specimen, Gem Unc-pmg66epq, P21s
  • Libya 1 Pound 1952 P-16ct Pmg Gem Unc 66 Epq Color Trial Specimen